Informacinio portalo pristatymo video

1. VIEŠOJI SRITIS

Ši sritis yra prieinama neprisijungusiems prie Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) Informacinio portalo (toliau – Portalas) naudotojams. Norėdamas patekti į NMA Portalo pirmąjį puslapį, naudotojas neprivalo būti autorizuotas. Tačiau, jeigu naudotojas nori atlikti paiešką ir peržiūrėti informaciją apie pateiktas paraiškas arba peržiūrėti jam skirtas bylas, jis turi prisijungti prie Portalo. Pirmajame puslapyje naudotojui pateikiamas neprisijungusio naudotojo meniu.

Prisijungimas

Šiame puslapyje naudotojai gali pasirinkti prisijungimo prie NMA Portalo būdą:

1.1. Pareiškėjams ir paramos gavėjams

Šis meniu punktas skirtas prisijungti prie NMA Portalo pasinaudojus išorinių sistemų (e-bankininkystės sistemos, e-paslaugų vartai) autorizavimo mechanizmu. Paspaudus šią nuorodą, naudotojui pateikiamas sistemų nuorodų sąrašas:

1.2. Registruotiems naudotojams

1.2.1. Registruotiems išorės naudotojams

Ši prisijungimo nuoroda skirta prisijungti prie Portalo įstaigų, su kuriomis NMA yra pasirašiusi bendradarbiavimo ir asmens duomenų teikimo sutartis, atstovams, kuriems yra suteikti Portalo naudotojo vardas bei slaptažodis. Paspaudus šią nuorodą, naršyklės lange atsidaro puslapis, kuriame prašoma suvesti naudotojo vardą bei slaptažodį.
Paspaudus nuorodą „Jei pamiršote savo naudotojo vardą“, rodoma duomenų forma:
Teisingai įvedus elektroninio pašto adresą ir nurodytą apsaugos kodą, Portalo naudotojui elektroninio pašto adresu išsiunčiamas laiškas su naudotojo prisijungimo vardu. Įvedamas elektroninio pašto adresas turi sutapti su naudotojo nustatymuose nurodytu elektroninio pašto adresu.
Paspaudus nuorodą „Jei pamiršote savo slaptažodį“, rodoma duomenų forma:

1.2.2. Vidiniams NMA tinklo naudotojams

Ši prisijungimo nuoroda skirta prisijungti prie Portalo NMA darbuotojams.
PASTABA. Įvedant slaptažodį, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad sistema yra jautri didžiosioms/mažosioms raidėms. Jei nepavyksta prisijungti, patikrinkite, ar įjungta/ išjungta lietuviškų raidžių klaviatūra, didžiųjų raidžių mygtukas (Caps Lock).
Suvedę naudotojo vardą bei slaptažodį, spauskite “Prisijungti”.

1.3. Viešinama informacija

Viešinama informacija pateikiama ją suskirstant į du blokus:

1.3.1. Informacija apie pareiškėjus ir paramos gavėjus

Portale yra pateikiama informacija apie fizinius ir juridinius asmenis, kurie yra pateikę paraiškas dalyvauti šiose programose:
 • Lietuvos 2004-2006 metų bendrasis programavimo dokumentas (BPD)
 • Kaimo plėtros 2004-2006 m. planas
 • Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa
 • Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programa
 • Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės
 • SAPARD
 • Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programa
 • Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa
Informacijos paiešką galima atlikti pagal programinį dokumentą ir pagal pareiškėją bei ją detalizuoti pagal priemonę, būseną, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir paramos sumą. Taip pat galima ieškoti atskiro pareiškėjo informacijos. Atlikus paiešką yra pateikiamas paieškos parametrus atitinkančių pareiškėjų sąrašas, sugrupuotas pagal priemonę ir būseną. Pareiškėjai yra abėcėlės tvarka išrūšiuoti pagal priemonę, būseną, vardą, pavardę ir įmonės pavadinimą. Paieškos rezultatuose pateikiami pirmi 250 pareiškėjų. Jei pareiškėjų, atitinkančių paieškos sąlygas, yra daugiau, tuomet jie yra suskirstomi į puslapius. Peržiūrėti skirtingus puslapius galima paspaudus puslapių nuorodas „Ankstesnis“, „Kitas“ ir puslapių numerius.

Atsisiųsti

Kiekvienai programai pateikiami skirtingų tipų ir priemonių pareiškėjų sąrašai, kuriuos galima atsisiųsti.

1.3.2. Informacija apie išmokėtą paramą

Paiešką galima atlikti pagal finansinius metus, paramos gavėją, apskritį, savivaldybę, priemonę, tiesioginių išmokų sumą, kitų išmokų sumą, viešojo finansavimo sumą ir bendrą sumą. Atlikus paiešką yra pateikiamas paieškos parametrus atitinkančių paramos gavėjų sąrašas. Paramos gavėjai yra abėcėlės tvarka išrūšiuoti pagal vardą pavardę ir įmonės pavadinimą. Paieškos rezultatuose pateikiami pirmi 250 paramos gavėjų. Jei paramos gavėjų, atitinkančių paieškos sąlygas, yra daugiau, tuomet jie yra suskirstomi į puslapius. Peržiūrėti skirtingus puslapius galima paspaudus puslapių nuorodas “Ankstesnis“, „Kitas“ ir puslapių numerius. Paspaudus paramos gavėjo nuorodą parodomos išmokos pagal visas priemones.

Atsisiųsti

Pateikiami skirtingų finansinių metų, priemonių ir apskričių paramos gavėjų sąrašai, kuriuos galima atsisiųsti.

2. ATSAKINGO ĮSTAIGOS DARBUOTOJO SRITIS

Ši sritis yra pasiekiama prisijungusiems naudotojams, kurie turi rolę:
 • NMA Darbuotojas
 • Savivaldybės darbuotojas
 • Žemės ūkio ministerijos darbuotojas
 • VMVT darbuotojas
 • Rinkos reguliavimo agentūros darbuotojas

2.1. Informacijos paieška NMA sistemose

Paspaudus meniu punkto nuorodą „Informacijos paieška NMA sistemose“, atsidaro puslapis, kuriame atitinkamas teises turintiems naudotojams leidžiama atlikti asmens (pareiškėjo/ paramos gavėjo) paiešką NMA informacinėse sistemose ir peržiūrėti jo pateiktų dokumentų duomenis. Asmenų ir organizacijų paiešką gali vykdyti naudotojai, turintys bent vieną iš rolių: Savivaldybės darbuotojas, Žemės ūkio ministerijos darbuotojas, NMA darbuotojas, VMVT darbuotojas.
Atlikus paiešką, pateikiamas pareiškėjų sąrašas. Pasirinkus pareiškėją, pateikiamas šio pareiškėjo dokumentų sąrašas.
Paspaudus dokumento nuorodą, naujame lange atidaromas puslapis su dokumento duomenimis. Portale rodomų dokumentų aprašymus galima rasti čia

Pareiškėjų paieška (fizinių ir juridinių asmenų)

Paiešką galima atlikti pagal tokius kriterijus:
 • Vardas, pavardė/pavadinimas,
 • Fizinio/juridinio asmens kodas,
 • Valdos Nr.

2.2. Duomenų peržiūra

Atlikus asmens paiešką NMA informacinėse sistemose, pirmajame atsidariusiame puslapyje pateikiama aktualių paraiškų informacija.
Norint atlikti pagal programos priemonę (-es) visų pateiktų paraiškų duomenų peržiūrą, reikia paspausti nuorodą „Visi paraiškų duomenys“, o, norint peržiūrėti visų pateiktų paraiškų duomenų peržiūrą - paspausti nuorodą „Visų paraiškų duomenis galite peržiūrėti čia“.

2.3. Nacionalinės paramos administravimo informacinės sistemos (NPAIS) pažymos

Šią formą gali matyti tik naudotojai, prisijungę viena iš rolių:
 • Savivaldybės darbuotojas
 • Rinkos reguliavimo agentūros darbuotojas
Šioje formoje naudotojai gali peržiūrėti pažymas NPAIS.

2.4. Mano nustatymai

Šioje skiltyje galima pasikeisti slaptažodį.

Keisti slaptažodį

Šioje formoje naudotojai, kurie jungiasi per Portalą, gali pasikeisti savo prisijungimo slaptažodį.

3. PAREIŠKĖJO SRITIS

Ši sritis yra pasiekiama prisijungusiems naudotojams, kurie turi Pareiškėjo rolę. Šią rolę automatiškai gauna visi naudotojai, kurie jungiasi naudodamiesi elektroninės bankininkystės duomenimis ar per "E-paslaugų vartus".

3.1. Duomenų rodymas

Atlikus prisijungimą, naudotojas yra nukreipiamas į langą „Mano duomenys“. Pagal prisijungusio naudotojo asmens arba įmonės kodą yra atliekama aktualių duomenų paieška NMA informacinėse sistemose ir pateikiamas rastų duomenų sąrašas. Paspaudus ant dokumento aktyvuotos nuorodos, naujame lange atidaromas puslapis su dokumento duomenimis.
Portale rodomų dokumentų aprašymus galima rasti čia.
Pirmame lange „Mano duomenys“ yra matoma finansinė informacija, pranešimai ir aktualių paraiškų informacija.

3.1.1. Finansinė informacija

Naudotojas gali atlikti finansinės informacijos peržiūrą.

3.1.2. Pranešimai

Naudotojas gali atlikti gautų ir/ar pateiktų pranešimų peržiūrą.

Gauti

Naudotojai gali peržiūrėti gautus pranešimus bei peržiūrėti dokumentų turinį. Sąraše pagal nutylėjimą pateikiami tik einamųjų metų pranešimai. Pažymėjus „Rodyti ankstesnių metų pranešimus“, pateikiami visi pranešimai.
Paspaudus pranešimo pavadinimo nuorodą, naujame lange atidaromas pranešimo tekstas. Paspaudus dokumento peržiūros nuorodą (vokas), atidaromas siųstas dokumentas.

Pateikti

Naudotojai gali peržiūrėti savo pateiktus dokumentus bei jų turinį. Sąraše pagal nutylėjimą pateikiami tik einamųjų metų pranešimai. Pažymėjus „Rodyti ankstesnių metų pranešimus“, pateikiami visi pranešimai.
Paspaudus dokumento peržiūros nuorodą (vokas), atidaromas siųstas dokumentas.

3.1.3. Aktualių paraiškų informacija

Norint atlikti konkrečios pateiktos paraiškos peržiūrą, reikia paspausti aktyvuotą nuorodą "Peržiūrėti paraišką", o, norint atlikti visų pateiktų paraiškų/dokumentų duomenų peržiūrą, reikia paspausti aktyvuotas nuorodas "Visų paraiškų duomenys".

3.2. Atstovaujami

Jeigu naudotojui yra suteikti įgaliojimai matyti kitų pareiškėjų paraiškas, jam papildomai rodomas meniu punktas "Atstovaujami". Paspaudus nuorodą, naudotojui pateikiamas sąrašas pareiškėjų, kurių paraiškų informaciją jis yra įgaliotas peržiūrėti. Paspaudus atstovaujamo pareiškėjo nuorodą, parodomas šio pareiškėjo dokumentų sąrašas.

3.3. Keisti paraiškų duomenis

Vartotojai, kurie jungiasi naudodami elektroninės bankininkystės duomenimis ar per "E-paslaugų vartus", turi galimybę peržiūrėti bei pakeisti (ir jų atstovaujamų pareiškėjų) duomenis paraiškose. Duomenys gali būti keičiami spaudžiant įrašą „Keisti kontaktus“ prie konkrečios paraiškos.
Duomenys taip pat gali būti keičiami ir meniu juostoje pasirinkus įrašą „Keisti paraiškų duomenis“

4. Paraiškų bei susijusių dokumentų informacija

4.1. Importo

Portale suteikta galimybė naudotojams pateikti paraiškas importo licencijoms gauti. Šias paraiškas gali teikti asmenys, pasirašę su NMA sutartis ir užregistruoti NMA pareiškėjų registre kaip dalyvaujantys importo ir eksporto priemonių grupėje, arba kuriems suteikta teisė teikti paraiškas kitų pareiškėjų vardu.
Jei naudotojui suteiktos teisės teikti paraiškas kitų pareiškėjų vardu, tai, pasirinkus nuorodą „Paraiškos: Importo“, parodomas atstovaujamo pareiškėjo pasirinkimo langas. Pasirinkus atstovaujamą pareiškėją, pateikiama paraiškos duomenų įvedimo forma.
Pasirinkus nuorodą „Paraiškos: Importo“, naudotojui yra pateikiama paraiškos duomenų įvedimo forma. Paraiškos duomenų laukai:

Laukas

Aprašymas

Pareiškėjas

Pareiškėjo vardas, pavardė ir asmens kodas arba įmonės pavadinimas ir kodas. Laukas yra automatiškai užpildomas pagal prisijungusio pareiškėjo duomenis.

Adresas

Verslo veiklos dalyvio adresas. Adreso pavyzdys - "Laisvės pr. 128; LT-06121 LIETUVA".

Valstybės narės pavadinimas

Pareiškėjo valstybės pavadinimas. Lauko reikšmė pasirenkama iš sąrašo.

Eksportuojanti šalis

Eksportuojančios šalies pavadinimas. Lauko reikšmė pasirenkama iš sąrašo.

Privaloma

Loginis atributas, nusakantis, ar importo paraiškoje nurodyta eksportuojanti šalis yra privaloma. Lauko reikšmė pasirenkama iš sąrašo.

Kilmės šalis

Produkto kilmės šalies pavadinimas. Lauko reikšmė pasirenkama iš sąrašo.

Privaloma

Loginis atributas, nusakantis, ar importo paraiškoje nurodyta produkto kilmės šalis yra privaloma. Lauko reikšmė pasirenkama iš sąrašo.

Visa garantijos suma

Visa užstato, kuris reikalingas licencijai gauti, suma litais.

Prekės pavadinimas

Kodą atitinkančios prekės pavadinimas lietuvių kalba. Pvz., "GRIETINĖ".

Aprašymas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūra(KN)

Pilnas KN kodo aprašas lietuvių kalba. Pvz., "GRIETINĖ 30% RIEBUMO".

KN kodas (kodai)

Prekės KN kodas. Dažniausiai tai bus 10 ženklų kodas importo atvejui arba 12 ženklų kodas eksporto atvejui. Galimi ir kitokie variantai: trumpas kelių (iki 8 ženklų) kodas, apimantis visą produktų grupę; 12 ženklų kodas, dekoruotas "ex" prefiksu. Gali būti su "ex" ir mažiau skaitmenų kodas. Pastarieji atvejai reiškia susiaurintą produktų grupę, tiksliau definuotą pilname pavadinime.

Kiekis skaičiais

Skaičiumi išreikštas produkto kiekis.

Matavimo vnt.

Matavimo vienetų pavadinimas. Lauko reikšmė pasirenkama iš sąrašo.

Kiekis žodžiais

Tekstine eilute parašytas produkto kiekis.

Specialūs duomenys

Specialūs duomenys.

4.2. Eksporto

Portale suteikta galimybė naudotojams pateikti paraiškas eksporto licencijoms gauti. Šias paraiškas gali teikti asmenys, pasirašę su NMA sutartis ir užregistruoti NMA pareiškėjų registre kaip dalyvaujantys Importo ir Eksporto priemonių grupėje.
Jei naudotojui suteiktos teisės teikti paraiškas kitų pareiškėjų vardu, tai, pasirinkus nuorodą „Paraiškos: Eksporto“, parodomas atstovaujamo pareiškėjo pasirinkimo langas. Pasirinkus atstovaujamą pareiškėją, pateikiama paraiškos duomenų įvedimo forma.
Pasirinkus nuorodą „Paraiškos: Eksporto“, naudotojui yra pateikiama paraiškos duomenų įvedimo forma. Paraiškos duomenų laukai:

Laukas

Aprašymas

Pareiškėjas

Pareiškėjo vardas, pavardė ir asmens kodas arba įmonės pavadinimas ir kodas. Laukas yra automatiškai užpildomas pagal prisijungusio pareiškėjo duomenis.

Adresas

Verslo veiklos dalyvio adresas. Adreso pavyzdys - "Laisvės pr. 128; LT-06121 LIETUVA".

Valstybės narės pavadinimas

Pareiškėjo valstybės pavadinimas. Lauko reikšmė pasirenkama iš sąrašo.

Paskirties šalis

Paskirties šalies pavadinimas. Lauko reikšmė pasirenkama iš sąrašo.

Privaloma

Loginis atributas, nusakantis, ar eksporto paraiškoje nurodyta paskirties šalis yra privaloma. Lauko reikšmė pasirenkama iš sąrašo.

Ar prašo iš anksto nustatyti kompensaciją

Loginis atributas, nusakantis, ar pareiškėjas prašė iš anksto nustatyti kompensacijos dydį. Lauko reikšmė pasirenkama iš sąrašo.

Ar dalyvauja konkurse

Loginis atributas, nusakantis, ar eksportuojamas produktas dalyvaus kokiame nors konkurse tikslo šalyje ar ES viduje.

Visa garantijos suma

Visa užstato, kuris reikalingas licencijai gauti, suma litais.

Prekės pavadinimas

Kodą atitinkančios prekės pavadinimas lietuvių kalba. Pvz., "GRIETINĖ".

Aprašymas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūra(KN)

Pilnas KN kodo aprašas lietuvių kalba. Pvz., "GRIETINĖ 30% RIEBUMO".

KN kodas (kodai)

Prekės KN kodas. Dažniausiai tai bus 10 ženklų kodas importo atvejui arba 12 ženklų kodas eksporto atvejui. Galimi ir kitokie variantai: trumpas kelių (iki 8 ženklų) kodas, apimantis visą produktų grupę; 12 ženklų kodas, dekoruotas "ex" prefiksu. Gali būti su "ex" ir mažiau skaitmenų kodas. Pastarieji atvejai reiškia susiaurintą produktų grupę, tiksliau definuotą pilname pavadinime.

Kiekis skaičiais

Skaičiumi išreikštas produkto kiekis.

Matavimo vnt.

Matavimo vienetų pavadinimas. Lauko reikšmė pasirenkama iš sąrašo.

Kiekis žodžiais

Tekstine eilute parašytas produkto kiekis.

Specialūs duomenys

Specialūs duomenys.

4.3. Išmokų tvirtinimas

Portale suteikta galimybė naudotojams patvirtinti išmokas už eksporto licencijas. Patvirtintos išmos išmokamos pareiškėjams.
Jei naudotojui suteiktos teisės teikti paraiškas kitų pareiškėjų vardu, tai, pasirinkus nuorodą „Išmokų tvirtinimas“, parodomas atstovaujamo pareiškėjo pasirinkimo langas. Pasirinkus atstovaujamą pareiškėją, pateikiamos jam priklausančios nepatvirtintos išmokos.
Pasirinkus nuorodą „Išmokų tvirtinimas“, naudotojui yra pateikiamos nepatvirtintos išmokos: