Informacija

Informuojame, kad pareiškėjų ir paramos gavėjų paraiškas informaciniame portale gali peržiūrėti ir pareiškėjų bei paramos gavėjų įgalioti atstovai. Įgalioti atstovai naudodamiesi elektroninės bankininkystės paslaugomis taip pat gali keisti paraiškos kontaktinius duomenis bei sąskaitos banke numerį.

Tokiu atveju pareiškėjas ar paramos gavėjas privalo pateikti Agentūrai parašu patvirtintą prašymą, prie kurio būtų pridėtas notaro (fiziniam asmeniui) ar įmonės vadovo patvirtintas įgaliojimas.

Taip pat norėtume pažymėti, kad gali būti suteiktas tik bendras įgaliojimas pateikti paraišką paramai gauti ir keisti jos duomenis, t. y. kontaktinius duomenis bei sąskaitos banke numerį. Šiuo metu dar nėra galimybės suteikti teisę tik pateikti paraišką paramai gauti arba tik keisti paraiškos duomenis. Teisė peržiūrėti pateiktos paraiškos duomenis informaciniame portale gali būti suteikta atskirai.

Atsižvelgdami į šias informacinio portalo galimybes, norėtume atkreipti dėmesį, kad keisdami duomenis turite vadovautis informacijos saugumo principais.

Įgaliojimo formų pavyzdžiai: